Korash Atahan Shiérliridin Tallanmilar

 

Korash Atahan

Welsipit

Welsipit yaritilghan ajayip,
Bilmeydu barliqini.
Roli bar bolmisa,
Ikki büyük chaqi bar téxi,
Zenjir we chishliq chaqlardin bashqa.

Welsipit yaritilghan ajayip,
Herket qilidu zori bilen pidalning.
Herket qilidu arisida ikki chiraqning,
Waqitning kechkinini bilmeydu,
Kezgini kezgen,
Aldiraydu qeyernidu közleydu.

Wélsipit yaritilghan ajayip,
Bilmeydu barliqini,
Eytalmaydu heweslirini,
Yaritilishi kimlikini sözleydu.
Wélsipit yaritilghan ajayip,
Herket qilidu xeter ichide,qara kéchide
Qorqmaydu tar yollardin,
Miltiq betlengen yochun qollardin.

Wélsipit yaritilghan ajayip,
Bilmeydu barliqini,
Herket qilidu xeter ichide, qara kéchide,
Ikki chiriqi bolmisa,
Körelmeyti uni héchikim,
Bilelmeyti uni héchikim,
Hem öchmeyti yorutulghan yollar bashqidin.
Wélsipit yaritilghan ajayip,
Bilmeydu barliqini,
Miltiqni tat basturghan yollarda,
Herket qilidu xeter ichide, qara kéchide.
Eytalmaydu heweslirini,
Hewesler haman bir kün sözleydu,
Arzu-istek atqan bilen ölmeydu!

Wélsipit yaritilghan ajayip,
Bilmeydu barliqini,
Roli bar, chaqi bar, chiriqi bar emma,
Herket qilar xeter ichide, qara kéchide,
Kezgini kezgen,
Aldiraydu qeyergidur bilmeydu,
Uxlimaydu, yighlimaydu, külmeydu.

09-Fewral 2003, Halle-Saale, Gérmaniye

http://hantengri.blogspot.com/2007/08/welsipit-korash-atahan-welsipit.html

*****

Bir Kishlik Sheher

Qatar ketken yultuzlar,
yéqilidu… öchirilidu… qaytidin…
almishidu zamanlar shunchilik biep.
Saet istirilkisi sanchilghan köktin,
saqiydu soghaq tiniqlar,
künler aqidu qandek örkeshlep.
Ah! bu Sheher bir kishlik sheher,
Men, men bar peqet, yürimen tinep.

Bilmeymen,
men bilmeymen sewebini yénishlarning,
Tamchiymen zérikishlik reqemlirige asma saetning.
Mungluq ünleydu tarix chalghan ney…
zérikishlik, chüshünüksiz hem bek mupessel.
Yalghan külüshtin,
chongqur bir uh tartishni körimen ewzel!
Bilmeymen sewebini…hem bilmigendek,
Ghemge pétishini chüsh renglik perishtilerning.
Goya men miqlanghan kökke,
suwighan wujudumni ikekler sheher.
Bir közüm yash, yene biride qan,
qanitimda qip yalingach uxlaydu ejel!

Ah! bu Sheher bir kishlik Sheher
Men, men bar peqet, yürimen tinep.
Neqishliner qonghur kirpigim eynek tashlargha.
Ah! bu Sheher bir kishlik sheher,
Shunche sidam,shunche soghaq, önggen bimehel.
Ah!bu Sherher bir kishlik sheher
Men, men bar peqet yürimen tinep__
Tashqa aylanghan,
Pirchen´gi ishletken qelemni izlep,__ goya esirlep!
Ah! bu Sheher bir kishlik Sheher,
Men, men bar peqet, yürimen tinep.
Unutqandek hemmini…
Qip yalingach qanitimda uxlaydu ejel!

17-O ktebir 2002 Frankfurt am/Main

http://hantengri.blogspot.com/2007/07/bir-kishlik-sheher-korash-atahan-qatar.html


*****

Özige Qayitish

Sen yoq iding…
Anglanmayti awazing.
Körelmeyti héchkim, mewhum chirayingni .
Aqting qizil qan bilen,
Azghashting hawayi hewesler chölide,
Solanding menggülik qarangghuluqqa…

Baghlanding,
Kéchining Nazukluqida,
Toshuldung,
Ishiksiz, derizisiz öylerdin,
Tamsiz, hem tupraqsiz chöllerge.

Qizghin bir hewes ichide,
Yorudung, sundung, tozudung…
Bir iding köpüyishke bashliding,
Kücheyding,
Her terepni buran kebi qapliding.

Qorqtung ejiba,
Yorushtin, sunushtin, tozushtin… yene,
Shan-shöhret,
Pishanengdin öchüp bardi yultuzdek…

Sen yoq iding,
Anglanmayti awazing,
Körünmeyti mewhum chiraying…
Hey taleysiz,
Qorqtung yorushtin, sunushtin, tozushtin…
Perishtiler,
Sen toghruluq pichirlishiwatidu,
Qayt yene,
Bürkütler süren salghan qarliq taghlargha.
Yéngilmes kéchilerdek
Terk ét xarabe sheherlerni,
Öchsun ahanetler qarangghuda otqashtek!
Hey uyatsiz,
Birawlar,
Sen toghruluq pichirlishiwatidu.
Sen yoq bolsang,
Anglanmisa awazing,
Körünmise mewhum chiraying…
Qorqmayting,
Yorushtin, sunushtin, tozushtin…
Qayt yene______
muqeddes hayatliqqa, yükseklerge …
Numusigha teg,
Yolsizlarche séni qoghlighan shöhretlerning.
Zulmetlik kéchiler-
Terk etkende xarabe sheherlerni,
Paskina hem tokur jinlar,
Qadalmisun yene pishanengge tikendek!

15-Noyabér 2007 Gérmaniye
http://hantengri.blogspot.com/2007/11/seper-korash-atahan-sen-yoq-iding.html

****

Poyiz We Gérman Qizliri

Germaniyede Poyiz tola,
Poyiz tola chachliridek German qizlarning.
Qiz aqidu bu dölette poyizda,
qizlar poyiz, her terepke uchar poyizlar.
Bu qizlarning güzellikidin,
hem poyizning toliliqidin,
Kömülgendek, gül- chéchekke tuyilidu yollar!

Germaniyede poyiz tola,
Poyiz tola chachliridek German qizlarning.
Qizlar aqar bu dölette poyizda,
Köriner shunga poyizlarmu qizlardek.
Altun chachlar, zengger közlerdin…
Istigechke néminidur xiyalim,
Béqishimiz yéqin dostlardek, teqdirdashlardek.
Qizlar aqar bu dölette qushlardek,
Béqishimiz tonushlardek,
Tonushmaqni isteymiz,
Her béqishtin bilinidu, alemche bir menalar.
Poyiz ötisher,
Talay pursetler kéler hem kéter.
Ketsimu ger poyizda hemme,
Kételmeymen esirdek birge,
suyuqlinip barar jénimda,
Yürükümge neqishlengen, u shirin Héslar.

Qizlar aqar bu dölette poyizda,
Bu qizlarning güzellikidin, poyizlarning toliliqidin,
Qénimizda aqidu oxshash tiniqlar,
Almishidu nepesler, qoshilidu tuyghular.
Biz bilmeymiz,
Künler öter oqtek ittik, arimizda bir sir bar!
Biz bilmeymiz, zadi bizge némiler kérek?
Chéchilidu yollargha,
Shirin chüshler neqishlengen dez ketken Yürek.

Germaniyede poyiz tola,
Poyiz tola chachliridek German qizlarning,
Her tal chachta sheytan bardek sihir bar.
Chachlar yilan, közler zengger oq, téxi men esrar.
Her terepke ötishidu poyizlar,
hem uzap kétidu yéngidin-yéngi sheherlerge.
Nepesler qatnaydu jenup shimalgha,
ashiqlardek uchrishidu issiq tiniqlar.
Her bir seper réwayetke aylinar,
dertlik yighlar bu seperde azghanlar.
Haman üser tashqa söygü yelkini,
kim bilidu, müküp yatqan bir sir bar,-
Loghilaymu* bu melekler, bu qizlar!?

Qizlar aqar bu dölette poyizda,
körinidu poyizlarmu qizlardek.
Emma kechken her bir poyizda,
héchkim bilmes bir sir bar!
Béqishimiz tonushlardek,
Tonushmaqni isteymiz… bu qandaq istek?
Göshxor qushlardek, choqumanglar qelbimni,
Ah! German qizliri, Ah! könglümni utiwalghan poyizlar?!
Eskertish:* Loghila(lawrey) – German xelq epsanilliridiki sahipjamal.Reain Deryasining qirghiqida olturup, sehirlik güzelliki bilen kemichilerni azduridighan perishte.
30.07.2002 Halle-Saale, Gérmaniye

http://hantengri.blogspot.com/2007/07/poyiz-we-alman-qizliri-korash-atahan.html

*****

Mehdiyge…

Biz menggülük seperde…
Ular, sözlishidu ular
Kökrengde,
Aqrengde,
Qararengde,
Qirmizi rengde… her yerde…
Sözlishidu, sewepsizla tökülgendek qan.

Biz menggülük seperde…
Sözlishidu ular her rengde,
Sözlishidu, sewepsizla tökülgendek qan…
Ölüp barar adalet Chüshi,
Tökülidu kélichekning peyliri asmandin.
Qisilimen, siqilidu tiniqlirim hem,
Men goya hasharetler topida,
__Köyiwatqan dozaq otida__Ular U-Bahnda!

Biz menggülük seperde…
Sözlishidu ular her rengde,
Sözleshkenche,
Anglashni istimeymen bu tillarni.
Trikmestin, hem qilmastin tenteklik,
Untushqa tirishimen bu miskin awazlarni.
Bir yol izleymen tashtek tupraqlardin,
Bir yol izleymen payansiz alemlerdin.
Yéril! dep seslinimen qara tashlargha,
Men goya hasharetler topida,
__Ular U-Bahnda_Köyüwatqan weylun dozaqta!

__Yollar qachar quyruqluq yultuzlardek,
__Tashlar yatar ölüp qalghan qunduzlardek,
Éyt! Qéni,
Tutuq bérermu bu yollar, yérilarmu bu tashlar!

13/ 11/ 2003, Frankfurt-Gérmaniye

http://hantengri.blogspot.com/2008/04/mehdiyge-biz-mengglk-seperde-ular.html

About Republic Of Uyghuristan
Official Website of Uyghuristan Republic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: