Söygüning Axirqi Bedili

Korash Atahan
QEDRIM-AQ-QARA
Körgen kishi méni sen deydu, séni men deydu…
Ariliq shunche uzaq, yatlashtuq yitip ashqiche.
Qarisam qaraysen, qarashliring oxshimas,
yighlisam yighlaysen, yighlashliring bashqiche.
Külsem achchiqtin téliqip, külisen emma-
külgendek külisen, shatlinisen qanghiche.
Sen manga, men sanga oxshaymiz,
Emma birimiz qara, birimiz aq dilimiz yara…
Yashaymiz bu chölde, muzdek soghaq quyash nurida.
shunche soghaq yaghidu qar qarashliringdek,
pargha aylinip muzlaydu yigham qum déngizida.
Kömürge aylinar ah méning charesiz külkillirim,
Men Adem anilar yolida…Sen Hawa atilar yolida…
Owlaymiz jennitini bir-birimizning, ejel oqyasi ikkimizning qolida.
sundurimiz hayatliq derixining shaxlirini,
Yilan neshtiriden pürkelgen ateshte üzimiz qarshi terepke,
Yer aylinidu chaqpelektek közümizdin tökülgen hijran yéshida.
Külke hem yighimiz arliship kétidu bir-birige ot yalqunidek,
Kipinektek gülxan ichre uchrishidu söygimiz,
qaridaydu qanatliri tömürdek, halaketke uzanghan mumkinsizlik ichide.
Biz muz adem ot ichide yighlishimiz, söyishimiz…
Biz tash adem ot ichide külishimiz, chéqishimiz …
Közlirimiz pildirlaydu qanliq yultuzlardek ghériban, bu charesiz kéchide .

   15.Yaniwar 2014 Gérmaniye

About Republic Of East Turkistan
Official Website of Eastturkistan Republic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: