NİHAL ATSIZDAN HUN YURDUNUN ÇOCUKLARI MACARLARA

1642017165019572

Türkiye’ de,Macarların akraba bir ulus olduğunu bilmeyen cahiller var,İslamcılar,yıllarca Turancılığın yabancı icadı bir düşünce olduğunu dem vururlardı. Turancılık akımının kurucusu ve öncüsü Profesör Mathias Alexander Castrenın Türklerle akraba Fin ulusundan olduğunu ,Turancılığın ilk defa yeşerip,yayıldığı yer Macaristanın Hunların yurdu olduğundan habersizdirler.

Türkçü-Turancı düşünce adamı Nihal Atsız Turan halklarının en büyük düşmanlarından olan Rus işgalcilere karşı 1956 yılında ayaklanan Macar milliyetçileri için bir şiir yazmıştır.

KARDEŞ KAHRAMAN MACARLAR

Akıttılar yine kara toprak üstüne Kahraman Macarlar şanlı Turan kanını ! Yazdılar yeniden Tarihe en şerefli, Yiğitlik Destanını ! Yurt için ölümdür, en güzeli ölümün, Ölümler yaşatır bir ırkın vahtanını. Arpad’ın Milleti elbet öldürülemez, Verse de bin canını ! Bataklık Milleti Moskof sürülerine! Gösterdi Macarlar Turanlılık şanını ! Binlerce öldüler… Ölmek yenilmek değil, Yüceltmektir Şanını !

Bu şiir Macarların bataklık milleti Moskoflara(Ruslara) karşı direnişi, Hun-Macar yurdunun kızıl Rus işgaline uğraması üzerine yazılmıştır.

Atsız Ata ,Rus emperyalizmine karşı ayaklanan Macar ihtilalcileri için İlhan Darendelioğlunun Toprak dergisinde yayınlanan bir yazısında şöyle demekteydi: Türk Kardeşlerim! Bugün bütün Macarlar murakabeye dalar ve Macar Hürriyet Savaşı’nda kahramanca ölmüş olanların ıstırabını çekerler. Siz de on binlerce gencini Macar vatanı ve dünya hürriyeti için feda etmiş olan kardeş Macar milletini düşününüz! Bugün, kardeş Macar milletinin ve dünya hürriyetinin ebedi şan ve şeref günüdür. Burada bir orta yol yoktur! Ya hürriyet ya da komünist köleliği… Hürriyet isteyen, komünist köleliğini isteyemez! Burada ölüm kalım söz konusudur. 1956’da Macar kardeşlerinizin mertçe döktükleri kan, günden güne olgunlaşıyor, güçleniyor! Bu Macar kanı ile sulanmış çekirdek, meyvesini verecektir. Bunca arzulanan meyveyi, Sovyet esaretine yaşayan Hun-Türk-Macar ulusların ve bütün dünya hürriyetinin meyvesini yetiştirecektir. Türk-Macar kardeşlik sevgisiyle…

Gerçekten de İmre Nagy önderliginde ayaklanan Macar milliyetçileri Rus tanklarını Macaristandan çıkarttı, reformlara başlandı, milli siyasi partiler kuruldu, Varsova paktından çıkılacağı açıklandı. Ruslar Macaristanın elden gittiğini görünce tüm güçleriyle tankları Macaristan’a sürdüler, büyük bir milli mücadele yaşandı, 3000 Macar şehit oldu, 100 bini ülkesini terk etmek zorunda bırakıldı, Imre Nagy dahil 1000 Macar, Sovyet -Rus mahkemelerince idam edildi.

Nihal Atsız,Rus sömürgeciliğine karşı ayaklanan ve bu uğurda can veren Turanın bu soylu Macar kahramanlarını hiç unutmadı.Turan davasına kanlarıyla can vermişler,ölümsüzlüğe ulaşmışlardı.

Macarlar,Türklerle Hun imparatorluğunu kurmuşlar,konuştukları dil Macarca Avrupalı dil bilimciler Macarcayı Fin-Ogur dil gurubunda gösterseler’de bunun bilimsel dayanağının olmadığı Macarcanın Altay dil grubundan olan Türkçeye benzerlikler gösterdiği yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.Halen Macaristan’da” Attila “, ” İmre ( bizde ” Emre ” olarak kullanılır )” kullanmaktadırlar.

Macarca ve Türkçe bir çok ortak kelimevardır.

çok->sok ata->atya ana->anya ben->en benim->enyem o->o kim->ki kimin->kié de(ama,fakat)->de kapı->kapu sevgi->semmi sarı->sarga omuz->tamasz yer->ter uzun->hosszu kısa->kurta pis->piszkos kaplumbağa->teknosbeka (tekno = tekne yani kabuk) boğa->bika öküz->ökör tavuk->tyuk keçi->kecke arslan->oroszlan kuçu(köpek)->kuçu koç->kos köpek->kopó sakal->szakal küçük->kicsi alma(elma)->alma batur(cesur)->bator ikiz->iker kapak->kupak süz->szür çadır->sator kök->gyök bol->bo yel->szel kırbaç->korbacs tekerlek->kerek (Macarca ve Mogolcada “teker” dönmek anlamına geliyor) biş(çiş)->bis baykus->bagoly beter->beter (Macarcadaki anlamı “kötü”) öl->öl (macarca’da öldür anlamına geliyor) çal->csal (hile) çarp->csap dür->tür eşmek->es sayı->szam sek->szök yas->gyasz yoğur->gyur sür->suruség (firça) süpür->söpör süpürge->seprü çevir->csavar dalga->dagály halk->hala saç->szor cici->cici(meme) kız+mak->kis+ál kalpak->kalpag damga->támga tanıt->tanít (öğretmek) tanık->tanú daz->tar tarak->taraj tuğrul->turul tümen->tömény pamuk->pamut yemiş->gyümölcs yüksük->gyüszü cep->szeb var->van biç->becs erdem->erdem er->úr yurt->jurta kılıç->kard

Macar Runik yazısı olan Sekel Runik yazısı eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer Romanyanın İşgali altında bulunan Macar toprağı Erdel(Sekelistan)da bu Eski Macar Runik yazıtları arasında bulundu. Macarca konuşan Sekeller Runik alfabelerini, Latin alfabesinin yanında günümüze kadar kullanıyorlar. Bu yazıtın ismi: ‘Székely-Magyar Rovásírás’tır.

Ortaçağın Macar vakayinameleri de Sekeller’in Atilla’nın torunları olduklarını ve Macarlar geldiklerinde orada bulunduklarını kaydediyor.

Macar kavimler tarihi “yurt tutma” (honfoglalas) ile değil (bu sadece Macarların Avrupa tarihidir), aslında daha eskilere, uzak Doğu’ya dayanır.

Batı Türkistan ülkelerinden (Kazakistan ve Özbekistan)’ın belli bölümlerinde geçmiştir. Bu sürece Tarım Havzası Doğu Türkistan (bugünkü Uygur özerk Bölgesi) ve Pamir Bölgesi’ndeki eski halklar da etki de bulunmuştur. Macar kavimleri Merkezi Asya’dan Batı’ya göç ettikleri ve Aral-Hazar bölgesinde uzun zaman geçirdikleri tahmin edilmektedir. Ardından Güney Ural bölgesinden Hazar ve Ural Dağları arasındaki geçitten Kafkasların kuzeyindeki bozkırlara göç etmişlerdir.

Hun-Macar kavimleri Hazar kağanlığının tarihinde büyük rol oynadılar. Özellikle de bu kağanlığın ordularında büyük askeri güçleriyle yer aldılar. Bu nedenle Macarların etnogenetik hareketlerinin önemli bir bölümü Kuzey Kafkasya’da ( bugünkü Dağıstan, Çeçenistan, Kabardino-Balkarya ve Karaçay) geçmiştir. Macar kavimlerinin bir kısmı Kafkasya’nın güneyine gitmişler (bazı kaynaklarda Savard Macarları olarak anılırlar) ve bugünkü güney Azerbaycan’a (Kuzey İran bölgesi) yerleşmişlerdir. Bu nedenle Savard Macarlarının Azerbaycan halkının etnogenetiğinde yer almışlardır.

Macar karallık hanedanının kurucusu Almoşoğlu Arpad Hun Kağanı Attila’nın torunudur. Arpad’ın babası Almoş bir hükümdardı (Almoş Macar dilinde bir rüyayla ana rahmine düşen anlamını taşır ve bunu sembolize eder). Emese’nin rüyası efsanesinde, soylu bir vezirin kızı olan Emese bir çadırda (yurtta) uyurken Macarların simgesi ve totemi sembolik şahin kuşu olan Turul’un, çadırın tepesindeki havalandırma boşluğundan içeri girip Emese’yi hamile bıraktığından bahsedilir. Durum böyle olunca efsanelerde vezir hanedanlığının kendiliğinden Turul soyundan geldiği düşüncesine yer verilir. Macar tarihinin en şanlı bölümleri Arpad hükümdarlığı ve onun soyundan gelenler zamanında yazılmıştır. Arpad hanedanlığı yani Turul nesli Macaristan’da 400 yıldan fazla hüküm sürmüşlerdir. Yani bugünkü Macarlar, 5’inci yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’ya göç etmiş olan Hunların soyundan gelirler ama Arpad’ın Torunları: 450 yıl önce bilinmeyen bir sebeple Anadolu topraklarına geldikleri rivayet edilir. Bu rivayetin sahibi Macar araştırmacı Dr. İspay Ferencdır.

Bilimsel araştırmalar temel alınarak da söylenebilir ki Macarların Yurt Tutma öncesinde de doğulu göçebe halklar olarak, Alpin Kuşağı bozkırlarının en batıdaki uzantısı olan Karpat Havza’sına doğudan dalgalar halinde gelmişlerdir. Bunlar başlangıçta “Kurgan kültürlü halklar”, daha sonra İskit-Sarmat halkları (M.Ö 1000 yıllarında ) buraya yerleşen göçebe halklardandır. Bunun ardından V. yüzyılın başından itibaren Karpat Havzası’na Hunlar gelmişler ve burayı Avrupa imparatorluklarının merkezi haline getirmişlerdir. Hun İmparatoru Atilla burada yaşamış, imparatorluğunu buradan yönetmiş ve ölünce de Macaristan topraklarına gömülmüştür. Efsaneye göre Hunların büyük hükümdarı Atilla rahatsız edilmeden nur içinde yatsın diye Tisa Nehri’nin altına gömülmüştür ( bir adadan nehrin bir kolunu kapatıp nehir yatağına gömülmüş, ardından nehir kolunu açarak sular altında kalmasını sağlamışlar.

Macarlar.Türk değil, Turanı akraba bir kavimdir.Türkler ve Macarlar Hun konfederasyonunu kurmuşlar ;fakat Macarlar , Macar ismiyle uluslaşmışlardır. Aynısı Türkler içinde geçerlidir.Büyük Hun Kağanı Atilla her iki ulusun ortak atası ve geçmişidir.Her akraba kavimi Türk yapma hastalığından kurtulalım ,bu bilimsel gerçeklere aykırıdır.

 

 

About The Eastturkistan Government in Exile
The Official Website of Eastturkestan Government in Exile

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: