NİHAL ATSIZDAN HUN YURDUNUN ÇOCUKLARI MACARLARA

1642017165019572

Türkiye’ de,Macarların akraba bir ulus olduğunu bilmeyen cahiller var,İslamcılar,yıllarca Turancılığın yabancı icadı bir düşünce olduğunu dem vururlardı. Turancılık akımının kurucusu ve öncüsü Profesör Mathias Alexander Castrenın Türklerle akraba Fin ulusundan olduğunu ,Turancılığın ilk defa yeşerip,yayıldığı yer Macaristanın Hunların yurdu olduğundan habersizdirler.

Türkçü-Turancı düşünce adamı Nihal Atsız Turan halklarının en büyük düşmanlarından olan Rus işgalcilere karşı 1956 yılında ayaklanan Macar milliyetçileri için bir şiir yazmıştır.

KARDEŞ KAHRAMAN MACARLAR

Akıttılar yine kara toprak üstüne Kahraman Macarlar şanlı Turan kanını ! Yazdılar yeniden Tarihe en şerefli, Yiğitlik Destanını ! Yurt için ölümdür, en güzeli ölümün, Ölümler yaşatır bir ırkın vahtanını. Arpad’ın Milleti elbet öldürülemez, Verse de bin canını ! Bataklık Milleti Moskof sürülerine! Gösterdi Macarlar Turanlılık şanını ! Binlerce öldüler… Ölmek yenilmek değil, Yüceltmektir Şanını !

Bu şiir Macarların bataklık milleti Moskoflara(Ruslara) karşı direnişi, Hun-Macar yurdunun kızıl Rus işgaline uğraması üzerine yazılmıştır.

Atsız Ata ,Rus emperyalizmine karşı ayaklanan Macar ihtilalcileri için İlhan Darendelioğlunun Toprak dergisinde yayınlanan bir yazısında şöyle demekteydi: Türk Kardeşlerim! Bugün bütün Macarlar murakabeye dalar ve Macar Hürriyet Savaşı’nda kahramanca ölmüş olanların ıstırabını çekerler. Siz de on binlerce gencini Macar vatanı ve dünya hürriyeti için feda etmiş olan kardeş Macar milletini düşününüz! Bugün, kardeş Macar milletinin ve dünya hürriyetinin ebedi şan ve şeref günüdür. Burada bir orta yol yoktur! Ya hürriyet ya da komünist köleliği… Hürriyet isteyen, komünist köleliğini isteyemez! Burada ölüm kalım söz konusudur. 1956’da Macar kardeşlerinizin mertçe döktükleri kan, günden güne olgunlaşıyor, güçleniyor! Bu Macar kanı ile sulanmış çekirdek, meyvesini verecektir. Bunca arzulanan meyveyi, Sovyet esaretine yaşayan Hun-Türk-Macar ulusların ve bütün dünya hürriyetinin meyvesini yetiştirecektir. Türk-Macar kardeşlik sevgisiyle…

Gerçekten de İmre Nagy önderliginde ayaklanan Macar milliyetçileri Rus tanklarını Macaristandan çıkarttı, reformlara başlandı, milli siyasi partiler kuruldu, Varsova paktından çıkılacağı açıklandı. Ruslar Macaristanın elden gittiğini görünce tüm güçleriyle tankları Macaristan’a sürdüler, büyük bir milli mücadele yaşandı, 3000 Macar şehit oldu, 100 bini ülkesini terk etmek zorunda bırakıldı, Imre Nagy dahil 1000 Macar, Sovyet -Rus mahkemelerince idam edildi.

Nihal Atsız,Rus sömürgeciliğine karşı ayaklanan ve bu uğurda can veren Turanın bu soylu Macar kahramanlarını hiç unutmadı.Turan davasına kanlarıyla can vermişler,ölümsüzlüğe ulaşmışlardı.

Macarlar,Türklerle Hun imparatorluğunu kurmuşlar,konuştukları dil Macarca Avrupalı dil bilimciler Macarcayı Fin-Ogur dil gurubunda gösterseler’de bunun bilimsel dayanağının olmadığı Macarcanın Altay dil grubundan olan Türkçeye benzerlikler gösterdiği yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.Halen Macaristan’da” Attila “, ” İmre ( bizde ” Emre ” olarak kullanılır )” kullanmaktadırlar.

Macarca ve Türkçe bir çok ortak kelimevardır.

çok->sok ata->atya ana->anya ben->en benim->enyem o->o kim->ki kimin->kié de(ama,fakat)->de kapı->kapu sevgi->semmi sarı->sarga omuz->tamasz yer->ter uzun->hosszu kısa->kurta pis->piszkos kaplumbağa->teknosbeka (tekno = tekne yani kabuk) boğa->bika öküz->ökör tavuk->tyuk keçi->kecke arslan->oroszlan kuçu(köpek)->kuçu koç->kos köpek->kopó sakal->szakal küçük->kicsi alma(elma)->alma batur(cesur)->bator ikiz->iker kapak->kupak süz->szür çadır->sator kök->gyök bol->bo yel->szel kırbaç->korbacs tekerlek->kerek (Macarca ve Mogolcada “teker” dönmek anlamına geliyor) biş(çiş)->bis baykus->bagoly beter->beter (Macarcadaki anlamı “kötü”) öl->öl (macarca’da öldür anlamına geliyor) çal->csal (hile) çarp->csap dür->tür eşmek->es sayı->szam sek->szök yas->gyasz yoğur->gyur sür->suruség (firça) süpür->söpör süpürge->seprü çevir->csavar dalga->dagály halk->hala saç->szor cici->cici(meme) kız+mak->kis+ál kalpak->kalpag damga->támga tanıt->tanít (öğretmek) tanık->tanú daz->tar tarak->taraj tuğrul->turul tümen->tömény pamuk->pamut yemiş->gyümölcs yüksük->gyüszü cep->szeb var->van biç->becs erdem->erdem er->úr yurt->jurta kılıç->kard

Macar Runik yazısı olan Sekel Runik yazısı eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer Romanyanın İşgali altında bulunan Macar toprağı Erdel(Sekelistan)da bu Eski Macar Runik yazıtları arasında bulundu. Macarca konuşan Sekeller Runik alfabelerini, Latin alfabesinin yanında günümüze kadar kullanıyorlar. Bu yazıtın ismi: ‘Székely-Magyar Rovásírás’tır.

Ortaçağın Macar vakayinameleri de Sekeller’in Atilla’nın torunları olduklarını ve Macarlar geldiklerinde orada bulunduklarını kaydediyor.

Macar kavimler tarihi “yurt tutma” (honfoglalas) ile değil (bu sadece Macarların Avrupa tarihidir), aslında daha eskilere, uzak Doğu’ya dayanır.

Batı Türkistan ülkelerinden (Kazakistan ve Özbekistan)’ın belli bölümlerinde geçmiştir. Bu sürece Tarım Havzası Doğu Türkistan (bugünkü Uygur özerk Bölgesi) ve Pamir Bölgesi’ndeki eski halklar da etki de bulunmuştur. Macar kavimleri Merkezi Asya’dan Batı’ya göç ettikleri ve Aral-Hazar bölgesinde uzun zaman geçirdikleri tahmin edilmektedir. Ardından Güney Ural bölgesinden Hazar ve Ural Dağları arasındaki geçitten Kafkasların kuzeyindeki bozkırlara göç etmişlerdir.

Hun-Macar kavimleri Hazar kağanlığının tarihinde büyük rol oynadılar. Özellikle de bu kağanlığın ordularında büyük askeri güçleriyle yer aldılar. Bu nedenle Macarların etnogenetik hareketlerinin önemli bir bölümü Kuzey Kafkasya’da ( bugünkü Dağıstan, Çeçenistan, Kabardino-Balkarya ve Karaçay) geçmiştir. Macar kavimlerinin bir kısmı Kafkasya’nın güneyine gitmişler (bazı kaynaklarda Savard Macarları olarak anılırlar) ve bugünkü güney Azerbaycan’a (Kuzey İran bölgesi) yerleşmişlerdir. Bu nedenle Savard Macarlarının Azerbaycan halkının etnogenetiğinde yer almışlardır.

Macar karallık hanedanının kurucusu Almoşoğlu Arpad Hun Kağanı Attila’nın torunudur. Arpad’ın babası Almoş bir hükümdardı (Almoş Macar dilinde bir rüyayla ana rahmine düşen anlamını taşır ve bunu sembolize eder). Emese’nin rüyası efsanesinde, soylu bir vezirin kızı olan Emese bir çadırda (yurtta) uyurken Macarların simgesi ve totemi sembolik şahin kuşu olan Turul’un, çadırın tepesindeki havalandırma boşluğundan içeri girip Emese’yi hamile bıraktığından bahsedilir. Durum böyle olunca efsanelerde vezir hanedanlığının kendiliğinden Turul soyundan geldiği düşüncesine yer verilir. Macar tarihinin en şanlı bölümleri Arpad hükümdarlığı ve onun soyundan gelenler zamanında yazılmıştır. Arpad hanedanlığı yani Turul nesli Macaristan’da 400 yıldan fazla hüküm sürmüşlerdir. Yani bugünkü Macarlar, 5’inci yüzyılın başlarından itibaren Avrupa’ya göç etmiş olan Hunların soyundan gelirler ama Arpad’ın Torunları: 450 yıl önce bilinmeyen bir sebeple Anadolu topraklarına geldikleri rivayet edilir. Bu rivayetin sahibi Macar araştırmacı Dr. İspay Ferencdır.

Bilimsel araştırmalar temel alınarak da söylenebilir ki Macarların Yurt Tutma öncesinde de doğulu göçebe halklar olarak, Alpin Kuşağı bozkırlarının en batıdaki uzantısı olan Karpat Havza’sına doğudan dalgalar halinde gelmişlerdir. Bunlar başlangıçta “Kurgan kültürlü halklar”, daha sonra İskit-Sarmat halkları (M.Ö 1000 yıllarında ) buraya yerleşen göçebe halklardandır. Bunun ardından V. yüzyılın başından itibaren Karpat Havzası’na Hunlar gelmişler ve burayı Avrupa imparatorluklarının merkezi haline getirmişlerdir. Hun İmparatoru Atilla burada yaşamış, imparatorluğunu buradan yönetmiş ve ölünce de Macaristan topraklarına gömülmüştür. Efsaneye göre Hunların büyük hükümdarı Atilla rahatsız edilmeden nur içinde yatsın diye Tisa Nehri’nin altına gömülmüştür ( bir adadan nehrin bir kolunu kapatıp nehir yatağına gömülmüş, ardından nehir kolunu açarak sular altında kalmasını sağlamışlar.

Macarlar.Türk değil, Turanı akraba bir kavimdir.Türkler ve Macarlar Hun konfederasyonunu kurmuşlar ;fakat Macarlar , Macar ismiyle uluslaşmışlardır. Aynısı Türkler içinde geçerlidir.Büyük Hun Kağanı Atilla her iki ulusun ortak atası ve geçmişidir.Her akraba kavimi Türk yapma hastalığından kurtulalım ,bu bilimsel gerçeklere aykırıdır.

 

 

China’s Internet censors order ban on video of toddler threatening brutal cops

China’s Internet censors have ordered the country’s social media companies to block further sharing of a viral video that shows a toddler threatening members of the notorious urban management police squad with a long pole, telling them to leave his grandmother alone.

The officers are members of the Chengguan, charged with enforcing petty regulations and notorious for their violent tactics, which include beating a watermelon seller to death with his own weights. Controversies about the Chengguan include the murder of two officers during an interrogation, with the murderer becoming a folk-hero after his execution.

The child in the video is holding a metal pole twice his height, shouting “Don’t touch my grandma! Go away, don’t touch my grandma!” Onlookers laugh at the spectacle.

Chengguan local law enforcement officers have long been the target of public scorn for their tendency to use excessive force. In December 2013, four officers were sentenced in connection with the notorious case of street vendor Deng Zhengjia, who was allegedly beaten to death with his own measuring weight. Chengguan brutality has also incited violence from the public, for example when Ji Zhongxing set off an explosion at the Beijing Capital International Airport; Ji had for years sought compensation for a beating that left him paralyzed, and his disgruntled act of violence attracted widespread support online.

Minitrue: Don’t Hype Video of Toddler Battling Chengguan [Josh Rudolph/China Digital Times]

(via Dan Hon)

https://boingboing.net/2016/04/16/chinas-internet-censors-orde.html

Çin, Müslüman Uygurların Kuran-ı kerimlerini toplayıp imha ediyor!

Çin işgal yönetiminin işbirlikçi Uygur asıllı Memuru, Çin işgal yönetiminin dini inanç ve ibadetleri kısıtlama, engelleme ve yasaklamasından sonra bu kez Müslüman Uygur Türklerinin evlerinde buluna Kur’ani Kerim ve dini içerikli kitap ve yayınları ceza ve tehdit ile imha etmeye zorladıklarını açıkladı.

03 Şubat 2017, 22:36

in işgal yönetiminin işbirlikçi Uygur asıllı Memuru, Çin işgal yönetiminin dini inanç ve ibadetleri kısıtlama, engelleme ve yasaklamasından sonra bu kez Müslüman Uygur Türklerinin evlerinde buluna Kur’ani Kerim ve dini içerikli kitap ve yayınları ceza ve tehdit ile imha etmeye zorladıklarını açıkladı.

Özgür Asya radyosuna konuşan ve adını Giyaseddin olarak açıklayan ve oturuduğu kentin adını ise, gizleyen Çin’in Uygur asıllı bir Denetim memuru şunları ifade etti;

Bir Yıl Süre İle Geçici Olarak Görevlendirildim

Ben büyük bir kent’te devlet mumuru olarak çalışıyordum.Yönetimin emeri ile  ülkenin güney bölgesindeki bir kente bir yıl süre ile geçici olarak görevli gönderildim.Benim buradaki görevim köylere giderek mahalli yönetimin ÇKP.’nin  cıkardığı  yasa ve talimatlarını tam  olarak uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek ve icraatları yerinde görerek durumu tesbit  ederek yukarıya rapor etmektir.

Görevim  gereği  sürekli olarak köylerde denetleme yapıyorum.Köylerde yaşayan Uygurlar ile bire bir görüşüyor ve sohbet ediyorum. Güney bölgelerinde yaşayan Uygurlar çok fakir ve ekonomik olarak standartların çok çok altında bir hayat yaşıyorlar. Baskılar buralarda diğer yerlere  göre çok daha ağır ve sıkı şekilde icra ediliyor. Halk çok tedirgin,geleceklerinden ümitsiz  ve korku içinde yaşıyor.

Dini Hayat Çok Sıkı Kontrol Altınd

En ucra köylerdeki   cami ve Mescitler  dahi çok sıkı denetim ve kontrol altında.Namaz dahi polis ve  asker  kontrölü altında kılınabiliyor. Hopörlörle ezan okumak yıllar önce yasaklanmıştı zaten. Namaz vakitlerinde ezan Mescit ve Camilerin içinde  dışarıda duyulmayacak kadar çok alçak sesle okunuyor.Mikrofon kullanmak zaten  yasaklanmıştır.Sabah ve yatsı namazları için Mescit ve Camiler açık. Diğer zamanlar ise,kapılara kilit vuruluyor. ÇKP.Dini işler İdaresinin tayin ettiği Cami imamı gelmediği zaman kimse  onun yerine imam olamıyor.

Çünkü, yasak İmam olarak namaz kıldıran suç işlemiş oluyor ve cezası de  çok ağır. Bu nedenle kimse imam olmuyor. Baskı ve zulüm o derece ağır ve sıkı ki, Müslüman Uygurlar Çin asker ve polisinin baskı,tehdit ve korkutmaları yüzünden evlerinde adeta kapanmış durumda.Dışarı çıkmaktan dahi korkuyorlar.

İmamlar Her Gün Eğitime Tabi Tutuluyor
Din İşleri idaresi Çin Komünist Partisine bağlı.İmamlar çok sıkı şekilde kontrol ve denetleniyor.Ayrıca,imam ve müezzinler hemen hemen her gün Dini işler idaresine toplanarak “Eğitim”e tabi tutuluyor. Sürekli gözetim,kontrol ve baskı altında olan Çin’en maaş alan  imamlar da görevlerini yaparken çok dikkatlı ve titiz davranmak zorunda.

Kur’ani Kerim ve Dini Kitaplar Zorla İmha Ettiriliyor
Çin yönetimi 2-3 yıl öncesine kadar, her evde birer Kur’ani Kerim bulundurulabileceğini açıklamış ve her evde bir adet Kur’an kerim bulundurmaya izin veriyordu.Şimdi bu uygulama kaldırıldı. Evlerde Kur’ani Kerim ve dini kitaplar bulundurmak yasaklandı. Evler her an arandığından Kurani Kerim ve dini kitapları gizlemeleri de mümkün olmuyor.Aramalarda ele geçirilirse 5-8 yıl arasında  değişen hapis cezalarına çarptırılıyorlar.
Müslüman Halk, Kurani Kerim ve Dini Kitapları Önce Mescit ve Camilere Bırakıyordu
Çin yönetimi Kur’ani Kerim ve dini kitapların bulundurulmasını yasakladıktan sonra.,halk suçlu duruma düşmemek için ellerindeki Kur’ani Kerim ve dini kitapları Mescit ve Camilere bırakarak bu cezadan kurtulmak istiyorlar. Ancak, Mescit ve Camilere getirilen Kur’ani Kerim ve dini kitapların miktarı çok fazla olduğu için bunları koyacak yer bulamayan görevli imamlar veya Dini işler İdaresinin talimatı ile bu kitapları almamaya başlamıştı.

Kur’ani Kerim ve Dini Kitaplar gömülerek,yakılarak ve suya Attırılarak İmha ettiriliyor
Mescit ve Cami görevlerinin kabul etmedikleri Kur’ani Kerim ve dini kitapları halk bu kez toprağa gömerek, akar sulara bırakarak veya yakarak imha ediyorlar. Çünkü,rastgele veya çöpe atarlarlarsa günahkar olacaklarından çekindikleri için bu yola başvurduklarını söylüyorlar. Müslüman Uygur köylülerin bu imha işlemlerini uygularlarken, üzüntülerinden  çaresizlikilerinden göz yaşlarını boğulduklarını ve ağladıklarına bizzat şahit oldum.
Dini Bayramlarda Benzin İstasyonlarını  Mecburi Olarak Kapattırılıyor
Özellikle dini bayram günlerinde Müslüman Uygurların yakınları, akrabaları ve uzaktaki tanıdık ve dostlarına bayram ziyareti için araçları ile  gitmelerini engellemek için Benzin İstasyonlarını güvenlik tedbirlerini gerekçe göstererek kapattırıyor ve yakıt satışı de böylece engellenmiş oluyor. Araçlarına yakıt alamadıkları  için Müslüman Halk, bayrım  ziyaretlerini yapamıyorlar. Çin yönetimi bu uygulamaları ile bir yönden de Müslüman Uygurlara dini vecibelerini yapmalarını önleyerek  onlara hakaret etmiş ve etnik ve dini olarak de onları  aşağılamış de oluyorlar.

Her Bölge İçin Tutuklu Kontenjanı Tesbit ediliyor ve Uygulanması İsteniyor
Çin işgal yönetimi her yerleşim birimi için aylık ve yıllık olarak tutuklanacak kişiler için kontenjan tesbiti ediyor ve bu bölgelerdeki yetkili memurlarına bunun uygulanmalarını talep ediyor. Örneğin, A köyünden ayda şu kadar kişi yasa dışı eylemler ve davranışlar yaptığı için tutuklanacak.Yetkililer bu kadar insanı  gerekçeler  ve sebepler  uydurarak  tutukluyor ve hapsediyor;
Bu tutuklamalar için şu sebep ve gerekçeler sebep olarak gösteriyorlar ;
1. İçki ve sigara kullanmakta iken. bu alışkanlıklarını aniden terk edenler
2. Dini duygusu zayıf iken. birdenbire dini duyguları  artarak güçlenenler
3. NNamaz kılmaz iken, Aniden namaza başlayanlar
4. Sakalını uzatanlar ve dini   içerikli  kıyafet giyenler

Rüşvet Olağan Bir  Ticaret Sektörü Haline Gelmiş

Yukarıda belirtilen iddia ve gerekçeler ileri sürülerek  tutuklanan gençleri kurtarmak için aileler ÇKP.’nın işgal yetkililerine yüksek miktarda rüşvet vererek evlatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Parası olmayanlar ise,rüşvet vermek için bankalardan, yakınlarından veya komşularından borç para alarak bu rüşveti veriyorlar. Çin yönetimi bu rüşvete bilerek göz yumuyor. Çünkü, her kademedeki Yetkililer de rüşveti bir alışkanlık haline getirmiştir ve olağan karşılanmaktadır. Çin işgal yönetimi mahalli yetkilerinin rüşvet alarak zengin olmalarına göz yumuyor ve karşılığında da kendi tahakkümlerinin en küçük yerleşim birimlerinde  sıkı bir şekilde  devam etmesini istiyorlar.

http://m.yeniakit.com.tr/haber/besiktas-kadroyu-acikladi-273902.html

Xitaydiki islam Wehimisi We Uyghurlarning Diniy Kimliki

       12105750_369719513227999_5775816911948024439_n

                           (1)

Xitay dairilirining uyghurlargha qaratqan türlük bésimi we diniy étiqad cheklimiliri uyghurlarni chüshkünleshtürmekte. 2009-Yili 17-Iyul, ürümchi.

AFP

Xitay dairiliri 1-Apréldin bashlap yolgha qoyghan «esebiylikke qarshi turush nizamni» dunya miqyasida bir zor ghulghula qozghidi. Buning bilen xitayda islam wehimisining bash kötürüwatqanliqi hemde uyghurlarning türlük xirislargha duch kéliwatqan diniy kimliki yéngiwashtin herqaysi axbarat wasitiliride qiziq nuqtigha aylandi. Bu sahe bilen tonushluq bir qisim tetqiqatchilar bu heqte pikir qilip öz qarashlirini biz bilen ortaqlashti.

Ashkara uchur menbeliri 2001-Yilidiki «11-Séntebir weqesi» din kéyin «térrorluqqa qarshi urush» atalghusining otturigha chiqqanliqini körsetsimu, xitay we rusiye hökümetlirining buni tézdin «islam térrorluqigha qarshi turush» sheklide istémal qiliwatqanliqi melum. Buning eng tipik ipadisi bolsa rusiyening musulmanlar köp sanliqni teshkil qilidighan chécheniye we daghistan rayonidiki paaliyetliride eks etse, xitayning bu jehettiki türlük paaliyetliri asasen uyghurlar diyaridiki «diniy esebiylikke qarshi turush» namidiki islam dinini teqib qilish tedbirliride öz ipadisini tapmaqta.

Uyghurlar diyaridiki siyasiy weziyetni analiz qilip kéliwatqan rayan bétlir bu heqte ötken hepte élan qilghan «xitaydiki islam wehimisi: uyghur musulmanlar, diktatoriliq we dunyawi qorqunch» serlewhilik maqaliside, xitay hökümitining ötken birnechche yildin buyan uyghurlar diyarigha qarita izchil yolgha qoyup kelgen diniy siyasetliri herqachan xitay reisi shi jinping otturigha qoyghan «térrorluqqa qarshi xelq urushi qozghash» chaqiriqi bilen chemberchas baghlinip kéliwatqanliqini tekitleydu. Uning qarishiche, buning téximu tepsiliy yeshmisi yéqinda uyghurlar diyaridiki partiye xizmitige mesul yuqiri derijilik qazaq emeldar sharxat axanning «xelqaradiki térrorluq yüzlinishi shinjangda muqimsizliq peyda qilmaqta» dégen mezmundiki sözliride öz eksini tapidu.

Washington shehiridiki «yéngi amérika wexpi» ning tetqiqatchisi doktor patrik méyér bu heqte pikir qilip, xitayning hazir xelqaradiki omumiy éqimdin paydilinip yerlik rehberlik qatlimi arqiliq xitayning dölet menpeitige paydiliq siyasetlerni ijra qiliwatqanliqini tekitlidi. U bu heqte mundaq deydu: «shübhisizki, ular (xitay hökümiti) xelqaradiki térrorluqqa qarshi urushning pursetliridin paydilinip, tashqi dunyadin bixeterlik we esebiylikke qarshi turushning usullirini öginiwatqan yérimu bar. Buning bilen ular xalighan bir guruppa kishilerge asanla ‹esebiylik› qalpiqini kiydürüp qoyuwatidu. Shuning bilen birge, xitay körünüshte xelqaradiki zor küch bolush süpiti bilen mushu xildiki xelqaraliq yüzlinishlerge maslishiwatqandek bir qiyapette otturigha chiqiwatidu. Emma siz tilgha alghan ehwallar, yerliktiki rehberlik qatlimining ijadiyetliri emes. Chünki, bu xildiki rehberlik qatlimining emeliy hoquqi yoq, héchqandaq uyghur bashliq bundaq ishlarni bir qolluq otturigha qoyup bir yaqliq qilalmaydu. Némishqa dégende, partiye hoquqini tutquchilar herqachan xitaylardin teyinlinidu. Ene shu xitaylar bu xil siyasetlerni tüzüp chiqidu hemde ijra qilishqa tashlap béridu. Shuning üchün bu ehwal diniy sahedimu oxshash, bu yerdimu héchqandaq hörmet mewjut emes, yeni imamlarmu kompartiyeni medhiyileydighan teblighlerni qiliwatidu.»

Patrik méyérning qarishiche, xitay hazir yolgha qoyuwatqan türlük milliy we diniy siyasetler, mahiyette xitay dölitining uyghurlarni assimilyatsiye qilip xitaygha qoshuwétish nishanining réalliqtiki inkasi iken. Bu bash nishan xéli burunla bix tartqan bolsimu, hazir u zor küch bilen ijra qilish basquchigha ötmekte iken. Emma bu xil siyasetlerge qarshi otturigha chiqiwatqan qarshiliqlarni «tashqi düshmen küchlerning tesiri» ge chétip qoyushning héchqandaq asasi yoq iken. U bu heqte mundaq deydu:
«Xuddi sizge melum bolghandek, xitay köchmenliri izchil halda zor kölem bilen (uyghurlar diyarigha) köchmekte. Buning bilen uyghurlar tézla bu yerde asasliq millet bolushtin qéliwatidu, ilgiri ular nopusning 80 pirsentidin köprekini teshkil qilghan bolsa, hazir 50 pérsentikimu yetmeydighan halgha chüshüp qaldi. Xitaylarning bu xildiki köchüshi bolsa dawam qiliwatidu. Shuning bilen birge, ichkiridiki bashqa ölkiler hemde sheherler bu jayda türlük qurulushlarni tamamlap shinjangni ‹tereqqiy qildurush› hemde téximu köp köchme nopusni yerleshtürüsh üchün tirishmaqta. Derweqe bularning hemmisi kishilerning arzusining qandaq bolushi bilen hésaplashmastin bu rayonini xitaygha assimilyatsiye qilip qoshuwétish üchün yolgha qoyuluwatidu. Méning chüshenchem boyiche, bularning hemmisi hazir yüz bériwatidu, xitaylar kelgüside shinjanggha téximu köplep bérishi mumkin. Chünki, shinjangning yoshurun küchi bekmu zor, zémin we makan, tebiiy bayliq, sekkiz dölet bilen qoshna bolushtek istratégiyilik orni qatarliqlar xitay köchmenlirini bekmu köp pursetler bilen temin etkechke, ular toxtawsiz köchüshi mumkin. Halbuki, neq mushu nuqtida uyghurlarning kimlik mesilisi meyli uyghurlar üchün bolsun yaki xitaylar üchün bolsun, oxshashla muhim qimmetke ige. Shuning üchün xitay hökümiti hazir yolgha qoyuwatqan siyasetler hemde uning ijra qilish yolliri éniqki meghlup bolghini bolghan. Emma ehwal qaysi derijide bolsun, shinjangda tashqi küchlerning tesiri yoq, héchbolmighanda roshen derijide rol oynighudek derijide mewjut emes. Meyli dunya uyghur qurultiyi bolsun yaki taliban bolsun, héchqaysisining tesiri yoq, bulargha chétishliq yérimu yoq. Hemmisi ichki amillarning roli arqisida otturigha chiqiwatqan ehwallar, xalas. Yene kélip bularning hemmisi xitay hökümiti yolgha qoyuwatqan siyasetlerge inkas süpitide otturigha chiqiwatidu.»

Rayanning bayanlirida éytilishiche, derweqe xelqaradiki «térrorluq yüzlinishi» dégende, xitay hökümitining közde tutqini yéngidin bash kötürgen d a ish sh teshkilati we buninggha baghlinishliqi bar, dep qariliwatqan süriyediki uyghur qoralliqliri, shundaqla chetellerdiki uyghur siyasiy teshkilatliri ikenlikini texmin qilish mumkin. Gerche biwasite we wasitilik uchur menbeliri süriyediki urush qaynamlirigha yughurulup ketken bu uyghurlarning xitaydiki siyasiy, iqtisadiy we diniy bésimlardin qutulush meqsitide qachaq yollar arqiliq xitaydin qéchip chiqqanliqini roshen halda körsitip bériwatsimu, xitay hökümiti yenila mushuni bahane qilip, uyghurlarning diniy kimlikige qaritilghan türlük hujumlirini jiddiy kücheytiwatqanliqi melum. Uning qarishiche, buning eng tipik ipadisi süpitide 1-Aprél élan qilinghan «esebiylikke qarshi turush nizami» hemde uningdiki uyghurlarning diniy kimlikini yoqitish nishan qilinghan mezmunlarni körsitish mumkin.

Bu yéngi «nizamname» diki alaqidar belgilimiler boyiche, uyghurlarning kündilik turmushi bilen chemberchas baghlinip ketken köpligen amillar, jümlidin isim qoyush, saqal qoyush hemde romal artish qatarliqlar «esebiylik» ning belgiliri süpitide qattiq nazaret qilinidighanliqi belgilengen. Shuning bilen birge, mushu belgilimining élan qilinishining özila xelqarada xitay dölitining islam dinigha tutqan muamilisige bir chong soal belgisini qoyghan idi. Bu heqte söz bolghanda, amérikigha qarashliq samoa arilining sabiq bash sotchisi hemde diplomat growér rés ependi bu xildiki diniy étiqadni dölet yölek bolghan halda zorluq küch arqiliq cheklesh qilmishining héchqandaq bir xelqaraliq ölchemge uyghun emeslikini alahide tekitlidi: «shübhisizki, xitay hökümiti héchqachan xelqara diniy erkinlikning ölchemliri bilen hésabliship olturghan emes. Xitay xuddi bashqa diktatora döletlirige oxshashla diktatoriliq asasidiki memliket bolghachqa, shexslerni yüz pirsent döletke sadiq bolushi kérek, dep qaraydu. Shuning üchün ular mushu xildiki sadaqiti yoq kishilerni ishqa qoyushtin bekmu qorqidu, xudagha sadiq kishilerni bolsa hergizmu ish béshigha yéqin keltürmeydu, bundaq kishilerdin bekmu hürküydu. Men uyghurlarning köp qismining tinchliqperwer musulmanlar ikenlikini, ularning ‹esebiylik› dégendin tolimu yiraq ikenlikini bilimen. Emma bu yerdiki tüp mesile shuki, uyghurlar étiqad qilip kéliwatqan din xitay kompartiyesi ijat qilghan sheyi bolmighachqa, xitay hökümiti we kompartiye buningdin iztirapqa chüshüwatidu we xewpsirewatidu. Ular bu jehette bashqa dinlarghimu oxshash usulni qolliniwatidu. Mana mushu seweblerdin ular islam dinini bir türlük tehdit dep qarimaqta hemde térrorluq hadisiliri herqachan musulmanlar bilen baghlinip qéliwatqanliqtek bir weziyettin paydilanmaqta. Bu arqiliq bu musulmanlarni térrorchi qilip körsitish arqiliq özliri xalighan ishlarni qilishning qestige chüshken gep.»

Melum bolushiche, xitay hökümiti élan qilghan uyghurlarning diniy kimlikini ajizlashturush meqsitidiki bu siyasetler élan qilinghandin kéyin, uyghurlar weziyitini yéqindin közitip kéliwatqan analizchilar xitayda bash kötürüshke yüz tutqan islam wehimisi hemde uning buningdin kéyinki uyghurlar diyarigha körsitidighan selbiy tesiri heqqide köplep maqalilerni élan qilmaqta iken.

 

Xitay Kommunist Partiyisi We Uyghurili Aliy Mektepleridiki Dewlet Térori

1408426304414790

Xitay kommunist partiyesining uyghur rayonidiki sékrétari chén chüengo 4-Ayning 10-, 11-Künliri «aptonom rayonluq aliy mekteplerning idiyewi-Siyasiy xizmet yighini» échip,
Aliy mekteplerde partiyining rehberlikide ching turush bölgünchilikke qarshi turush kürishi idiyiwi terbiyisini chongqurlashturush telep qilghan. Xitayning uyghur élidiki aliy bilim yurtlirigha qaratqan siyasetliri chetellerdiki bilim ademlirining inkasini qozghimaqta.

Uyghur élidiki aliy mekteplerning idiyewi-Siyasiy xizmiti yighinida, partkom sékrétari chén chüengo aliy mekteplerni bashqurushta partiyening aliy mekteplerning xizmitige bolghan rehberlikide ching turush, aliy mekteplerning idiyiwi-Siyasiy xizmitige bolghan teshkiliy rehberlikni kücheytish, partkom rehberlikidiki mektep mudiri mesul bolush tüzümini estayidil ijra qilish dégenlerni tekitligen. U yene semimiy-Sadiq, ishenchlik oqutquchilar qoshuni qurush, idiyewi-Siyasiy xizmetning eneniwi ewzelliki bilen uchur téxnikisining yüksek yughurulushini ilgiri sürüshni telep qilghan hemde aliy mektep oqutquchilirining öz sadaqiti bilen aliy mekteplerning bashtin-Axir sotsiyalizm ishlirining layaqetlik qurghuchiliri we ishenchlik izbasarlirini terbiyeleydighan mustehkem baza bolushigha kapaletlik qilish kéreklikini tekitligen.

Yéqinda amérikigha kelgen, ilgiri uyghur élidiki asasliq aliy bilim yurtlirining biride xizmet qilghan bir oqutquchi uyghur élidiki aliy mekteplerning siyasiy hawasining ezeldin yuqiri bolup kéliwatqanliqi, oqutquchi-Oqughuchilarning ularning ilim élish, özini pen téxnika yéngi bilimliri bilen mukemmelleshtürüsh pursetliridin yiraq qalduruwatqanliqini bildürdi.

31-Mart, shinjang uniwérsitéti tor bétide shu küni shinjang uniwérsitétining kadirlar yighini chaqirilip, uniwérsitétning mudiri doktor tashpolat téyipni wezipisidin qaldurup, uning ornigha aptonom rayonluq partiye mektipining mudiri bolghan weli baratning wezipige teyinlengenliki xewer qilinghan idi.

Tashpolat téyip 2010-Yili 12-Ayda uniwérsitétning mudirliq wezipisini öz üstige alghan bolup, u yaponiyede tebiiy penler sahesi boyiche doktorluq unwanigha ige bolghan uyghur ziyaliysi idi.

Analizchilarning qarishiche, chén chüengo uyghur rayoni partkom sékrétarliqigha teyinlengendin kéyin, her sahe we her jayda «ikki yüzlimichi emeldarlarni jazalash» yuqiri dolquni hasil qilghan bir peytte shinjang uniwérsitétining mudiri tashpolat téyipning wezipisidin qaldurulushi we arqidinla aptonom rayonluq aliy mekteplerning idiyiwi-Siyasiy xizmet yighini échilip, «aliy mekteptin ibaret bu asasiy bazini ching tutush» ni tekitleshtek siyasiy keypiyat uyghur aptonom rayonidiki aliy mekteplerde siyasiy jehette küchlük bir keypiyatning dawam sürüwatqanliqini hem aliy mekteplerdiki omumyüzlük duch kéliwatqan xirislarning téximu keskin, téximu éghirliqini körsitip bermekte iken.

Uyghur élidiki aliy bilim yurtlirining weziyitining özide endishe peyda qilghanliqini bayan qilghan londondiki uyghur ziyaliysi doktor ayshemgül xanim: «bésim bar yerde elwette qarshiliq bolidu, xitay dairiliri bu xil ilim-Meripetke yat bolghan siyasiy tedbirler bilen uyghur élidiki özliri dewatqan aliy mekteplerdin ibaret bazini ching saqlishi uzungha barmaydu» dep körsetti.(Gülchéhre)

ÇİN İŞGALİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTAN – İDEOLOJİK KÖRLÜK VE AKIL TUTULMASI

Mustafa Alican

İdeolojik körlük, insan evladının eklemlendiği ideolojinin kaplamını bütün dünyasına hâkim kılması, edindiği (edindiğini sandığı) ideolojik argümantasyonun kendisine çizdiği sınırlardan ötesini görme konusunda yeteneğini kaybederek zihinsel anlamda acziyete sürüklenmesi şeklinde tanımlanabilir.
Bir tür “düşünce hastalığı” olarak nitelenmesi mümkün olan ideolojik körlükten muzdarip olanlar, kendilerinin (ya da kendilerinin olduğunu sandıklarının) ve kendilerine benzer olduklarına inandıklarının düşüncelerine uygun olmayan düşünceleri peşinen ve önyargılı bir şekilde “yanlış ve gerici” olarak yaftalama eğilimi taşırlar. Kendileri gibi düşünen ya da kendileri gibi olduklarını sandıkları kişilerin hataları bile bunlar için savunulması gereken doğrulardır. Bâtınî bir yaklaşıma sahip olup “ideolojimize el vermeyen kâfirlerin” asla ulaşamayacağı kutsal bilgilere sahiptirler.
İdeolojik körlük, çoğu zaman dermanı “zaman” olan ölümcül bir hastalıktır. Öyle ilaçla, telkinle ya da istirahatla geçmesi mümkün değildir. İşin kötü tarafı ideolojik körlükle malul olma “kadersizliği” ile yüz yüze gelenler, kendilerinin bir hastalığa yakalanmış olduklarını kabul etmezler. Onlara göre “kendileri gibi düşünmeyen herkes hastadır ve kendileri de sağlıklı oldukları için” dünyayı işgal eden bu hastalar güruhu kendilerini çekememektedir.
Üst paragrafın talihsiz insanları, doğruların yazıldığına inandıkları –başka hiçbir yerde doğrunun bulunamayacağını, çünkü “liderden başka doğruyu ve gerçeği bilen” kimse olmadığını düşündüklerinden olsa gerek- kitapların ya da bültenlerin dışında başkaca bir şey okumaktan da ölesiye kaçarlar. Kendilerinden önce “başka şeyleri okuyan üstatları” o gereksiz şeylerin analizini yapmıştır. Bundan dolayı artık onları okumanın bir anlamı ve dahi ideoloji açısından pek bir önemi yoktur. E ideoloji açısından önemi olmayan bir olgunun her hangi bir açıdan önemli olması da mümkün değildir.
İdeoloji körleri, kendilerinin ve kendileri gibi olanların “hep iyi yönlerini” görme ve gösterme eğilimindeyken, “ötekilerin ve onlardan olanların” kötü yönlerinden başka bir taraflarına görme zahmetine katlanmaktan ölesiye kaçarlar. Bir tuhaf talihsizlik halidir bu körlük, herkese ve her şeye hep aynı zaviyeden bakmayı idealize eder.
Yukarıda gösterilen çabanın nedeni, birkaç yazımdan beri üzerinde durmaya çalıştığım Doğu Türkistan sorunudur. Önceki üç yazıda anlamaya ve anlatmaya çalıştığım Çin zulmünün ve Uygurların maruz kaldığı acıların bazıları tarafından inatla “anlaşılmamaya” çalışılmasıdır. İnatla ideolojik bir bağlam üzerinden algılanması ve “komünist olduğu zannedilen Çinlilerin pîr u pak olduklarının” ideolojik bir düşünme biçimiyle çıkarımlanmasıdır.
Çin’in Uygur Türklerine verdiği “ayrıcalıklardan” söz eden, 35 milyon Uygur’u katleden Çin’in Doğu Türkistan’a “doğum kontrolü yasağı” uygulamadığını söyleyerek “sınavlarda Uygur Türklerine verilen extra puanlardan” söz eden bazı kimselerin malul olduğu akıl tutulmasının nedenini ben başka bir nedene bağlamayı başaramadığım için ideolojik eğilimlerle açıklamak istiyorum. Çin’i ve kendisini komünist zanneden ve bu hat üzerinden Çinli yoldaşlar ile arasında empati kuran bu anlaşılmaz zihniyetin yaklaşımını başka türlü anlamlandıramıyorum çünkü.
Büyük Usta Cemil Meriç’in de dediği gibi, “ideolojiler, idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir.” Zihnimizi öznel kategorilere bölen ve dünyayı tek bir yerden algılamamıza neden olan ideolojilerin hayatımıza kattığı akıl tutulması, başkalarının ürettiği öznel bir anlamı kendi anlamımızmış gibi benimsememize ve özgürlüğümüzü yitirerek bağımlı ve idrak yoksunu olmamıza yol açan zehirli bir eğilimdir.
Birkaç gün önce özel bir televizyon kanalında yayınlanan Türkistan görüntüleri, Çin’in Uygurlara sunduğu ayrıcalıklardan söz eden zihniyete neler hissettirdi acaba? Çok merak ediyorum, edilen bir yığın çokbilmişçe sözden dolayı utanıldı mı, yoksa Çinli sivillerin, kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde savunmasız Uygurları linç etmesine de bir kılıf mı uyduruldu? Zalimin zulmüne çanak tutulduğu, vahşetin meşrulaştırıldığı fark edilip başlar utançla öne eğildi mi, yoksa “yoldaşların tavırlarında bir hikmet-i hukûmet” arandı mı?
İnsan evladı neye inanırsa inansın, hangi ideolojiye mensup olursa olsun ve hangi düşünme biçimine sahip olursa olsun, “kendisini mazlumların, incinmişlerin ve ezilmişlerin yerine koyup onların dramları ile hemhal olmadıkça” ideolojikten körlükten kurtulması mümkün değildir.

KAYNAK :  http://www.milliakil.com/ideolojik-korluk-ve-akil-tutulmasi/

US military drops ‘mother of all bombs on IS’ in Afghanistan

  • 13 minutes ago
  • From the sectionAsia

Media captionWatch 2003 footage of the GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) being tested

The US military says it has dropped the most destructive non-nuclear bomb ever used in combat on an Islamic State group tunnel complex in Afghanistan.

The GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), known as “the mother of all bombs”, was first tested in 2003, but had not been used before.

The Pentagon said it was dropped from a US aircraft in Nangarhar province.

The news came hours after the Pentagon admitted an air strike in Syria mistakenly killed 18 rebels.

It said a partnered force had mistakenly identified the target location as an IS position, but the strike on 11 April had killed rebels from the Syrian Democratic Forces, which is backed by Washington.

ADVERTISEMENT

How powerful is ‘mother of all bombs’?

‘Many militants killed’

The strike in Afghanistan follows last week’s death of a US special forces soldier fighting IS in Nangarhar.

The 21,600lb (9,800kg) bomb was dropped in Achin district on Thursday evening local time, the Pentagon said. It is more than 9m (30 feet) in length.

“We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters use to move around freely, making it easier for them to target US military advisers and Afghan forces in the area,” White House Press Secretary Sean Spicer said, using another name for IS.

He said necessary precautions were taken to prevent civilian casualties and “collateral damage”.

Suspected Islamic State (IS) and Taliban militants are brought before media during a press conference in Jalalabad on December 6, 2016.Image copyrightAFP
Image captionIS fighters have moved from Arab countries into Afghanistan

The area where the bomb was dropped is mostly mountainous and sparsely populated, BBC correspondents say. Local sources said the explosion was so powerful it was heard in two neighbouring districts.

The US has not yet confirmed the results of the strike in detail, but a local official told the BBC that many IS militants were killed, allegedly including the brother of a senior leader.

US President Donald Trump called it “another successful job”.


‘A huge weapon’ – Jonathan Marcus, BBC defence and diplomatic correspondent

The clue is in the ungainly name – the MOAB or GBU-43/B massive ordnance air blast is the US military’s most destructive conventional (that is non-nuclear) bomb.

It is a huge weapon, and is GPS-guided. This looks to be the first time it has ever been used in combat.

It was dropped from a MC-130 aircraft – the US Special Forces variant of the Hercules transport. The weapon is carried on a special cradle inside the aircraft from which it is extracted by a parachute.

Its principle effect is a massive blast over a huge area. It is a larger version of weapons used during the Vietnam War.

The Trump administration’s policy towards Afghanistan remains under consideration but the use of this weapon sends a powerful signal that IS is top of the administration’s target list wherever its offshoots may be found.


Gen John Nicholson, commander of US forces in Afghanistan, said the jihadist group’s “losses have mounted, they are using IEDs, bunkers and tunnels to thicken their defence.

“This is the right munition to reduce these obstacles and maintain the momentum of our offensive.”

The governor of Achin district, Esmail Shinwari, told the AFP news agency that the explosion was the biggest he had ever seen and that huge flames “engulfed the area”.

Tweet reads: Image copyrightTWITTER/KARZAIH
Image captionFormer Afghan President Hamid Karzai condemned the attack
Tweet reads: Image copyrightTWITTER
Image captionMr Karzai accused the US of using Afghanistan as a testing ground for weapons

IS announced the establishment of its Khorasan branch – an old name for Afghanistan and surrounding areas – in January 2015. It was the first time that IS had officially spread outside the Arab world.

It was the first major militant group to directly challenge the Afghan Taliban’s dominance over the local insurgency.

IS in Afghanistan: How successful has the group been?

However, experts say it has struggled to build a wide political base and the indigenous support it expected in Afghanistan.

It has also steadily lost territory and fighters to US air strikes and an assault by Afghan forces on the ground

Estimates about IS’s numerical strength inside Afghanistan vary, ranging from several hundred to a few thousand fighters. US forces say their number has been cut in half since early 2016 due to military operations.

The former US ambassador to Afghanistan says the bomb sends a message to the Islamic State group.

Exit player

Media captionThe former US ambassador to Afghanistan says the bomb sends a message to the Islamic State group.

http://www.bbc.com/news/world-asia-39595989?ocid=socialflow_facebook&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews&ns_source=facebook